Organisatie


Raad van Bestuur     

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De heer J. van den Oever is bestuurder van RRR.   

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het centrum voor Reuma en Revalidatie houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.  Conform de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code en het reglement van de Raad van Toezicht staat in de profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad van Toezicht rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het centrum voor Reuma en Revalidatie.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam behartigt de belangen van álle cliënten, familieleden en bezoekers. De raad is wettelijk verplicht (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 1996) en onafhankelijk. De leden zijn bewoners, die affiniteit hebben met de zorg in het algemeen en met de ontwikkelingen binnen het RRR in het bijzonder.

Taken
De leden van de Cliëntenraad denken en praten mee over een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Daarbij ligt de nadruk op zaken die de cliënten aangaan.

Overleg
De raad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur en geeft – gevraagd en ongevraagd - advies over alle zaken die voor cliënten van belang kunnen zijn. Daarnaast doet het voorstellen voor verbetering en kan hij zo nodig zelf een onderzoek instellen.